PRÁVO VOJAKA

07.10.2015 02:09

Aktuality
» Zaujímavosti 2010 Bojujeme za vojakov. Príspevok na bývanie – právo vojaka na informácie

Bojujeme za vojakov. Príspevok na bývanie – právo vojaka na informácie

E-mail Vytlačiť PDF
alt

Združenie pre uplatňovanie práv profesionálnych vojakov, IČO: 42109361, Jilemnického č.44, Michalovce 071 01


   Ministerstvo financií slovenskej republiky
  Štefanovičova 5, P. O. Box 82,81782, Bratislava

 


V poslednom období rezonuje u príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky otázka zákonnosti zdaňovania príspevkov na bývanie, ktoré patria profesionálnym vojakom podľa § 169 a násl. zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa vyjadrenia príslušných organizačných zložiek MO SR a NGŠ OS SR (ďalej len zložky), príspevok na bývanie, ktorý doteraz nebol predmetom dane z príjmu, sa má od účinnosti zákona č. 548/2010 Z.z., ktorým sa mení zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov zdaňovať od 1.1.2011. Dôvodom na zdaňovanie príspevkov na bývanie profesionálnych vojakov má byť údajne zmena poznámky pod čiarou k odkazu pod číslom16), ktorá patrí k §5 ods.5 písm. d/ zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, kde bolo vypustené slovo „Napríklad“. Poznámka pod čiarou k odkazu pod číslom 16) od účinnosti zákona č. 548/2010 Z.z., znie: „ § 18 až 33a“ zákona č. 283/2002 Z.z.

Naše občianske združenie má zato, že zmena poznámky pod čiarou k odkazu pod číslom16), ktorá patrí k §5 ods.5 písm. d/ zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, nemohla mať za následok, že príspevok na bývanie profesionálnych vojakov sa stal zdaniteľným príjmom. Preto vysvetlenia zložiek vzhľadom na právne následky takejto zmeny zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov účinnej od 1.1.2011 vo vzťahu ku zdaňovaniu príspevkov na bývanie profesionálnym vojakom považujeme za všeobecné, nedostatočné a irelevantné.

Podľa § 4 ods.1 a § 5 ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiadame MF SR o relevantné výkladové stanovisko právnych predpisov na základe ktorých príspevky na bývanie profesionálnych vojakov, ktoré doteraz neboli predmetom dane z príjmu sú od 1.1.2011 zdaniteľnými príjmami, a tiež, ako zmena poznámky pod čiarou k odkazu pod číslom 16) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorý odkazuje na § 18 až §33a zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách (štvrtá časť  zákona „Náhrady pri výkone práce v zahraničí“), môže mať resp. mala právne účinky na zdaňovanie príspevkov na bývanie profesionálnych vojakov.

Spôsob sprístupnenia požadovaných informácii navrhujeme poštou na adresu nášho združenia.

    V Michalovciach, dňa:     12.9.2011                                                                      Peter Borza
                                                                                                                                 predseda združenia

 

 

 

Poznámka:

Stanovisko Ministerstva financii SR k našej žiadosti zverejníme na našej webovej stránke.


Najnovšie články

 
 

Wikipédia

 

Ozbrojené sily SR

Ozbrojené sily SR

  • Pozemné sily OS SR
  • Vzdušné sily OS SR
  • Sily výcviku a podpory OS SR

Sociálne siete

 

Network Social